Projekty Europejskie realizowane przez szkołę

PO WER

„Europejskie standardy w polskie szkole”

AKCJA KA1 „ MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ 2017-2019”

 ROZPOCZĘCIA MIĘDZYNARODOWEGO  PROJEKTU ERASMUS + KA1

 01.09.2017-31.08.2019

  Mamy ogromną przyjemność poinformować, że  od września 2017 roku   rozpoczęliśmy realizację projektu „Europejskie standardy w polskiej szkole“           w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja , Rozwój (POWER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest nabycie kompetencji metodyczno-językowych przez przedstawicieli Kadry Zespołu Szkół dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach. Dzięki ukończeniu kursów nauczyciele będą mieli możliwość podniesienia swoich kompetencji językowych, wzbogacenia dotychczasowego warsztatu metodycznego o nowe, atrakcyjne dla uczniów metody aktywizujące  oraz rozwój umiejętności w skutecznej komunikacji w języku angielskim, a także nawiązania współpracy międzynarodowej.

    W ramach dwuletniego projektu zaplanowaliśmy  15 mobilności: kursy metodyczno- językowe dla 2 nauczycieli języków obcych, 1 kurs przedmiotowy dla nauczyciela matematyki i informatyki oraz kursy języka angielskiego dla 12 nauczycieli, kadry zarządzającej oraz pracowników administracji, które odbędą się w  Irlandii , Szkocji, Anglii i na Malcie.

Od września  2017 roku do kwietna 2018 roku  uczestnicy projektu uczęszczać będą regularnie raz w tygodniu na przygotowawczy kurs języka angielskiego        i raz w miesiącu  będą uczestniczyć w spotkaniach organizacyjnych dotyczących mobilności. Ukończenie projektu przyczyni się do podniesienia jakości nauczania oraz pogłębienia współpracy międzynarodowej.

W ramach odbytych kursów nauczyciele sporządzą  gazetki informacyjne na korytarzu szkoły dotyczące projektu i odbytych mobilności oraz artykuły do prasy i na stronę szkoły. Powstanie broszurka informacyjna w formie folderu z odbytych szkoleń i zrealizowane zostaną   zaplanowane dalsze działania przewidziane w projekcie.

                                                           Koordynator  projektu  Oliwia Kulisz-Koza

REKRUTACJA >>

 

MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACYJNEJ >>

 

DZIAŁANIA PROJEKTOWE >>

„Akademia Młodych Odkrywców-woda i powietrze” 2019-2020”

Akcja KA2 „ EDUKACJA SZKOLNA, PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW"

Nowy projekt ze Słowacją ”Akademia Młodych Odkrywców -                                     Woda i Powietrze”

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych uczniów i potrzebie ciągłego rozwoju naszej placówki w oparciu o standardy europejskie, zdecydowaliśmy się rozpocząć projekt zatytułowany ”Akademia Młodych Odkrywców - Woda i Powietrze” ze szkołą partnerską  na Słowacji w grupie wiekowej uczniów 13-15 lat. 

Główną   ideą przedsięwzięcia jest wzbudzenie zainteresowania uczestników  nauką  przedmiotów  przyrodniczych,  takich  jak:   fizyka,  chemia,  geografia  i  biologia oraz rozwijanie umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Poprzez działania projektowe chcemy podnieść jakość i atrakcyjność kształcenia,  rozwijając  kluczowe kompetencje  wspomagające osiąganie sukcesów przez uczniów, w tym młodzieży pochodzącej z grup defaworyzowanych.

W  ramach  realizowanego  przedsięwzięcia  szkoła  planuje w marcu i maju 2020 roku  wyjazdy  zagraniczne dwóch  grup uczniów posiadających zróżnicowane kompetencje w zakresie uczenia się wraz z opiekunami.

 Zakłada się stworzenie następujących czterech podgrup projektowych dla każdego z wyjazdów: Badacze Zjawisk Fizycznych, Eksperci Doświadczeń Chemicznych, Tropiciele Procesów Geograficznych, Specjaliści IT . Każda podgrupa będzie się składała z pięciu uczniów naszej szkoły oraz trzech uczniów szkoły partnerskiej.

W  ramach  działań przygotowawczych  przewidzieliśmy  dla  każdego  uczestnika  zajęcia  językowe,  kulturowe  i  warsztaty przygotowujące do realizacji zadań projektowych od strony merytorycznej.

W dniach 18-20 września odbył się wyjazd przygotowawczy do szkoły partnerskiej na Słowacji osób odpowiedzialnych za realizację projektu. Nasi nauczyciele zapoznali się z zapleczem dydaktycznym  szkoły i ustalili sposoby współpracy.

                                                                       Koordynator projektu Agnieszka Jaźwińska

REKRUTACJA >>

 

DZIAŁANIA PROJEKTOWE >>

 

MOBILNOŚĆ UCZNIÓW >>

ERASMUS +

„TEAM (TOLERANT EUROPEANS ACHIEVE MORE”

AKCJA 2 –„WSPÓŁPRACA SZKÓŁ KA229”

  Początek września, rok szkolny rozpoczęty, a wraz z nim kolejne wyzwania i działania w ramach współpracy międzynarodowej. Od września  roku szkolnego  2019/2020  Zespół Szkół im. św. Edyty Stein rozpoczął  realizację dwuletniego anglojęzycznego projektu współpracy szkół w ramach programu Erasmus +, akcja KA2WSPÓŁPRACA SZKÓŁ KA229”pt. „Tolerant Europeans Achieve More ‘’ (TEAM) w grupie wiekowej uczniów 12-15 lat współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Systemu  Edukacji .Projekt stanowi europejskie przedsięwzięcie sześciu krajów : Niemiec, Łotwy, Rumunii, Portugalii, Polski i Grecji, i  koncentruje się na  współdziałaniu szkół, międzynarodowej wymianie grup uczniów w celu promowania wartości związanych z tolerancją i włączeniem społecznym. Głównym celem projektu jest wymiana dobrych praktyk, integracja, wspieranie nauczycieli i nauczania języków obcych . Każda szkoła uczestniczy  w 5 wyjazdach zagranicznych i sama organizuje jedną wizytę szkół partnerskich    w swoim kraju. Koordynator  każdej szkoły partnerskiej  uczestniczy w  2 spotkaniach  koordynatorów szkół, na których to  koordynatorzy przygotują się merytorycznie i praktycznie  do realizacji założonych w projekcie  działań .  W krótkotrwałych wymianach uczniowskich  weźmie w sumie udział 27 uczniów i 12 nauczycieli naszej szkoły. Podczas spotkań projektowych w   5-osobowych  międzynarodowych zespołach , uczniowie będą żyć  w prawdziwej integracji, ucząc się od siebie nawzajem. Każdy w zespole będzie odgrywać ważną rolę, doświadczy poczucia wspólnoty,  stanie się ekspertem swojego języka ojczystego , wykorzystując swoje umiejętności będzie pomagał drugiemu, tak aby razem stawić czoła różnorakim wyzwaniom.  
Budowanie tolerancji, szacunku i otwartości na ludzi z innych krajów  europejskich będzie szeroko doświadczane przez  wszystkich uczestników projektu w dosłownym tego słowa znaczeniu. Jako równi partnerzy w projekt zostaną  włączeni  uczniowie ze specjalnymi potrzebami, zaburzeniami słuchu i społecznie w niekorzystnej sytuacji .

 Działania projektowe będą przebiegały dwutorowo. Uczestnicy projektu będą brać udział w wymianach, jak również w pracach  projektowych w szkole. Projekt TEAM  zakłada wykorzystanie  platformy  eTwinning  jako głównego narzędzia komunikowania się szkół partnerskich, a prace projektowe i spotkania partnerskie będą miały na celu wzmocnienie umiejętności społecznych i emocjonalnych naszych wychowanków, takich jak: samoświadomość, świadomość społeczna, relacje interpersonalne i umiejętność podejmowania decyzji. Szkoły zaś będą poszukiwać, obserwować, praktykować, ewaluować i dzielić się wzajemnie swymi dobrymi praktykami w interesującej nas materii.

Projekt ma przyczynić się do poznania przez naszych uczniów swoich emocji, zniwelować braki w umiejętnościach społecznych celem ułatwienia procesu uczenia się, wzmocnienia wyników w nauce i w rezultacie osiągnięcia sukcesu w życiu.

Warto również  nadmienić , że projekt TEAM jest drugim projektem anglojęzycznym obok projektu

 „ Akademia  Młodych Odkrywców-woda i powietrze” , akcja KA2 „ EDUKACJA SZKOLNA, PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW” realizowanym od września  w naszej szkole. 

                                                                                  Koordynator projktu Oliwia Kulisz-Koza

REKRUTACJA >>

 

WIZYTA PRZYGOTOWAWCZA >>

 

DZIAŁANIA PROJEKTOWE (ETWINNING) >>

 

MOBILNOŚĆ UCZNIÓW >>