Regulamin Konkursu Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii”

LOGO

Regulamin Konkursu

Dyktando Niepodległościowe
Po polsku o historii

dla uczniów kl. IV – VII szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
województwa śląskiego w roku szkolnym 2017/2018

 1. I.                   Zasady ogólne.
 1. Konkurs jest częścią V Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”.
 2. Organizatorami konkursu Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii” – zwanego dalej Konkursem są Stowarzyszenie Polonistów i Fundacja „Zawsze Warto” oraz Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców Oddział w Lublińcu i Zespół Szkół im. św. Edyty Stein Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Lublińcu.
 3. Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty.
 4. Partnerem Konkursu jest Narodowy Bank Polski, partnerem medialnym – Radio Kraków.
 5. Konkurs przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów. Siedzibą Komisji Wojewódzkiej jest sekretariat Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców Oddział w Lublińcu ul. Piłsudskiego 8, 42-700 Lubliniec
 6. Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą przekazywane przez stronę internetową Organizatorów: www.szkolaedytystein.pl.

 

 1. II.    Cele Konkursu.
 1. Popularyzacja wiedzy na temat poprawnej polszczyzny oraz wiedzy z zakresu kultury i historii narodowej.
 2. Doskonalenie umiejętności poprawnej pisowni polskiej, z uwzględnieniem nazw własnych związanych z historią odzyskiwania niepodległości przez Polskę (1914/1918 – 1989).
 3. Kształtowanie postawy zaangażowania w pielęgnowanie narodowej tradycji i historii, w tym kultury języka polskiego.
 4. Rozwój zainteresowań humanistycznych i dociekliwości poznawczej: językowej i historycznej.

 

 1. III.              Uczestnictwo w Konkursie.
 2. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów klas IV – VII szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego.
  1. Przystąpienie uczniów do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.
  2. Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach:

a)     szkoły podstawowe,

b)     gimnazja (klasy gimnazjalne),

c)      szkoły ponadgimnazjalne.

 1. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach:

a)     szkolnym – tekst dyktowany,

b)     wojewódzkim – tekst dyktowany.

 1. W etapie wojewódzkim może wziąć udział w każdej z kategorii co najwyżej 50 uczestników konkursu, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w eliminacjach szkolnych, jednak nie mniej niż 75% punktów możliwych do uzyskania.
 2. Laureatami konkursu w każdej z kategorii zostaje 10 uczestników, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w etapie wojewódzkim, a także ci uczestnicy, którzy zdobyli identyczną liczbę punktów, jaką uzyskał dziesiąty uczestnik.
 3. Laureaci konkursu otrzymają zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
  2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym – 2 punkty.
 4. Dziesięciu uczestników etapu wojewódzkiego, którzy uzyskali kolejne najwyższe miejsca po 10 laureacie, otrzyma dyplom wyróżnienia.
 5. Laureaci konkursu otrzymają ponadto nagrody rzeczowe ufundowane m.in. przez Organizatorów.

 

 1. IV.              Harmonogram Konkursu.

 

L.p.

 

Zadanie

Termin

1. Zgłoszenie przez szkołę udziału w konkursie – wypełnienie formularza zgłoszeniowego – załącznik nr 4 – dostępnego na stronie internetowej : www.szkolaedytystein.pl.pl i przesłanie go skanem na adres dyktando@szkolaedytystein.pl do 03 października 2017 r.
2. Etap szkolny 10 października 2017 r.
3. Opublikowanie tekstu dyktanda i schematu oceniania na stronie internetowej Organizatorów konkursu. 11 października 2017 r.
4. Przesłanie wersji elektronicznej protokołu z eliminacji szkolnych
na adres: dyktando@szkolaedytystein.pl
18października 2017 r.
5. Przekazanie do komisji wojewódzkiej protokołu z eliminacji szkolnych wraz z pracami uczniów, którzy zdobyli co najmniej 70% punktów możliwych do uzyskania, w celu ich weryfikacji. 24 października 2017 r. (decyduje data wpływu)
6. Opublikowanie listy uczestników zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego na stronie internetowej Organizatorów konkursu oraz podanie adresu i innych danych dotyczących przebiegu etapu wojewódzkiego na stronie internetowej Organizatorów konkursu 2 listopada 2017 r.
7. Etap wojewódzki 7 listopada 2017 r.
8. Opublikowanie tekstu dyktanda i schematu oceniania na stronie internetowej Organizatorów konkursu. 8 listopada 2017 r.
9. Ogłoszenie listy laureatów konkursu wraz z listą zawierającą wyniki punktowe uczestników etapu wojewódzkiego na stronie internetowej Organizatorów konkursu. 10 listopada 2017 r.
10. Uroczyste podsumowanie konkursu 17 listopada 2017 r.
 1. V.                Przebieg Konkursu.
 1. W etapie szkolnym konkursu mogą brać udział wszyscy uczniowie zainteresowani konkursem. Szkoła zgłasza udział w konkursie wypełniając formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie internetowej www.szkolaedytystein.pl.
 2.  Szkoła, która prześlę zgłoszenie udziału, otrzymuje mailowe potwierdzenie rejestracji (do 24 godzin od wpłynięcia wniosku).

 

 1. Organizacja etapu szkolnego konkursu i nadzór nad jego przebiegiem spoczywa na dyrektorze szkoły, który:

a)      powołuje szkolną komisję konkursową, w skład której wchodzi co najmniej dwóch nauczycieli,
w tym nauczyciel języka polskiego;

b)      uzyskuje zgodę rodziców (prawnych opiekunów) uczniów biorących udział w konkursie lub zgodę pełnoletnich uczestników na przetwarzanie do celów konkursu danych osobowych uczniów, publikowanie wyników punktowych i wykorzystywanie wizerunku w materiałach konkursu oraz uzyskuje ich potwierdzenie, że zapoznali się z Regulaminem i akceptują jego postanowienia zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. Oświadczenia te zostają w szkole;

c)      na 48 godzin przed godziną rozpoczęcia etapu szkolnego szkoła otrzymuje na wskazany adres mailowy arkusz dyktanda;

d)     organizuje o godzinie 13.00 we wtorek 10 października eliminacje szkolne w warunkach zapewniających samodzielną pracę uczestników;

e)      przesyła na adres mailowy konkursu wersję elektroniczną protokołu z eliminacji szkolnych
(do godz. 24.00 dnia 18.10.2017);

f)       przekazuje do komisji wojewódzkiej (sekretariat KSW Oddział w Lublińcu, ul. Piłsudskiego 8,
42-700 Lubliniec):

 • prace uczniów, którzy uzyskali co najmniej 70% punktów – w celu ich weryfikacji;
 • protokół pisemny z przebiegu eliminacji szkolnych w formie wydruku. Wzór protokołu
  - załącznik nr 2 do Regulaminu.
 1. Organizacja etapu wojewódzkiego konkursu:

a)     kwalifikacji do etapu wojewódzkiego dokonuje komisja wojewódzka na podstawie protokołów przekazanych przez komisje szkolne i przeprowadzonej weryfikacji prac;

b)     rozstrzygnięcie komisji wojewódzkiej jest ostateczne;

c)      przewodniczący komisji wojewódzkiej – ogłasza na stronie internetowej Organizatorów listę uczniów zakwalifikowanych do etapu;

d)     za organizację i przebieg etapu wojewódzkiego odpowiada przewodniczący komisji wojewódzkiej powołanej przez Organizatorów;

e)     do zadań przewodniczącego komisji wojewódzkiej należy:

 • zorganizowanie i przeprowadzenie etapu wojewódzkiego konkursu;
 • sporządzenie protokołu z przebiegu etapu wojewódzkiego;
 • ogłoszenie na stronie internetowej Organizatorów wyników etapu wojewódzkiego oraz listy laureatów;
 • przygotowanie zaświadczeń dla laureatów według wzorów stanowiących załączniki nr 3;
 • przygotowanie listów gratulacyjnych dla opiekunów naukowych przygotowujących laureatów konkursu;
 • zorganizowanie uroczystego podsumowania konkursu;
 • sporządzenie sprawozdania z przebiegu konkursu;
 • zabezpieczenie i przechowywanie prac uczniów do dnia 31 sierpnia 2018 r.
 1. Informacja o uroczystym zakończeniu i podsumowaniu konkursu zostanie podana
  w odrębnym komunikacie.

 

 1. VI.             Zasady oraz procedury sprawdzania i oceniania prac.
 2. Prace uczniów są kodowane. Procedurę kodowania prac ustalają przewodniczący komisji szkolnych i wojewódzkich.
 3. Prace uczniów są oceniane zgodnie z ustalonymi kryteriami i schematami oceniania:

a)   na etapie szkolnym przez nauczycieli szkoły – członków komisji szkolnej; prace powyżej 90% przez dwóch niezależnych nauczycieli;

b)   na etapie wojewódzkim przez dwóch niezależnych nauczycieli komisji wojewódzkiej.

 1. Przewodniczący komisji szkolnych i wojewódzkiej odpowiadają za prawidłowe zabezpieczenie prac uczniów podczas ich oceniania oraz rozkodowywania.
 2. Kryteria oceniania i punktowania prac konkursowych ustala komisja wojewódzka.

 

 1. VII.          Zakres wymaganych umiejętności obowiązujący na wszystkich etapach konkursu.
 2. Uczestników konkursu obowiązuje znajomość reguł ortograficznych oraz zasad interpunkcyjnych, a także umiejętność właściwego ich zastosowania, ze szczególnym uwzględnieniem pisowni wyrazów związanych z ważnymi postaciami i wydarzeniami historycznymi od I wojny światowej do zmiany ustroju w Polsce w 1989 roku.
 3.  Za podstawę reguł i zasad ortograficznych obrano Wielki słownik ortograficzny języka polskiego PWN z zasadami pisowni i interpunkcji pod red. Edwarda Polańskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

 

 1. VIII.       Postanowienia końcowe.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator konkursu.
 3. Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela:

p. Dariusz Przyłas, e-mail: dyktando@szkolaedytystein.pl .

ZAŁĄCZNIKI

 

Dodaj komentarz